Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Poľnohospodárske riziká

Predmet poistenia:

Vyberte typ poistenia o ktorý máte záujem

Poistenie poľnohospodárskych plodín

Poistenie hospodárskych zvierat

Poistenie poľnohospodárskej techniky

Poistenie zospovednosti za škodu

info

Poistenie plodín minimalizuje dôsledky vzniknuté pri pôsobení nepredvídaných živelných udalostí a zmierňuje ich dopad na ďalšie hospodárenie spoločnosti.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenie plodín kryje tieto riziká:

 • ľadovec
 • víchrica, povodeň
 • požiar
 • záplava z prietrže mračien
 • vyzimovanie

Poistením je možné pokryť širokú škálu skupín plodín a to buď v rámci celej skupiny alebo individuálne:

 • plodiny pestované na ornej pôde (obilniny, olejniny, okopaniny, strukoviny a iné)
 • ovocie
 • špeciálne plodiny (priadne rastliny, jednoročné liečivé rastliny, chmeľ, tabak, vinič a jeho sadenice)
info

Poistenie hospodárskych zvierat predstavuje významnú záruku zmiernenia dosahov na produkciu spoločnosti v prípade vzniku poistnej udalosti.

Poistenia sa vzťahujúce na:
uhynutie, usmrtenie alebo zmárnenie na úradný príkaz z dôvodu:

 • nákazy hospodárskych zvierat a hydiny
 • živelných udalostí
 • jednotlivých škôd na plemenných a reprodukčných zvieratách
 • úhyn, úraz, krádež a strata zvierat pri preprave
 • poistenie koní
 • možnosť rozšírenia krytia nákaz o hromadné infekčné choroby, otravy, náklady na dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu

Poistiť je možné hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone v rámci jednotlivých kategórii. Z hydiny je možné poistiť sliepky, morky, kačice a husi.

info

Poistenie poľnohospodárskej techniky
Poistením hnuteľného majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám. K poškodeniu strojov však môže dôjsť aj ďalšími vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre tieto prípady poškodenia slúži poistenie technických rizík, ktoré sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, a tiež poškodenie skratom alebo prepätím.

Predmetom poistenia je:

 • pojazdné poľnohospodárske stroje s vlastným motorom, ťahané aj pojazdné
 • kŕmne linky, výrobne linky, liahne
 • stroje, strojné vybavenie a technické zariadenia
 • elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prístroje
info

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje náklady na nároky tretích osôb, za ktoré je právne zodpovedný. Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou, alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie.

Škody, ktoré môžete spôsobiť:

 • na zdraví a živote
 • na veci
 • následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku

Poistenie kryje škody spôsobené poškodenému:

 • prevádzkovou činnosťou
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť
 • používaním alebo spotrebou vadného výrobku alebo vadou vykonanej práce po jej odovzdaní

Pripoistiť k základnému krytiu môžete:

 • regresné náhrady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za pracovný úraz a / alebo chorobu z povolania
 • škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach
 • rozšírenie územnej platnosti mimo SR

Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou. Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu.

Za spôsobené škody zodpovedáte aj v prípade, keď nie ste výrobcom, ale dovozcom tovaru zo zahraničia, dodávateľom alebo distribútorom.